Η Trojan Economics αποδίδει μέγιστη σημασία στις σχέσεις με τους πελάτες της. Πρωταρχική επιδίωξη μας είναι η επιτυχής ανταπόκριση στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε πελάτη μας. Η καλλιέργεια και εδραίωση μακροπρόθεσμων σχέσεων συνεργασίας συνιστά προτεραιότητά μας.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε:

  • επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης, μεγέθους και μετοχικής σύνθεσης)
  • ομίλους και ενώσεις επιχειρήσεων
  • επαγγελματικούς συνδέσμους
  • δικηγορικά γραφεία
  • ελεγκτικά γραφεία
  • κυβερνητικά τμήματα
  • ανεξάρτητες αρχές του κράτους
  • φορείς λήψεις δημοσίων αποφάσεων
  • συνδέσμους, οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών

Έχουμε συμβουλεύσει πελάτες στις σημαντικότερες και πολυπλοκότερες υποθέσεις ανταγωνισμού και συγκεντρώσεων ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού στην Κύπρο.