Άρθρα και Άλλες Δημοσιεύσεις

Η έννοια της επιχείρησης εφαρμόζεται και στις υποθέσεις που αφορούν ιδιωτικές αγωγές για αποζημιώσεις σχετικά με παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας

Presentation on "Big data: interaction between data protection rules and competition law and the implications for retailers".

Υποκατηγορίες

Παρέχουμε αποτελεσματικές και έγκαιρες υπηρεσίες
με ρεαλισμό και δημιουργικότητα