Άρθρα και Άλλες Δημοσιεύσεις

 
Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού εξέδωσε κατά το έτος 2019 συνολικά 4 αποφάσεις στις οποίες διαπίστωσε παραβάσεις του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008 (Ν. 13(Ι)/2008), όπως ισχύει σήμερα, επιβάλλοντας σε 4 επιχειρήσεις συνολικά πρόστιμα που ανέρχονται στο ποσό των €692.136. Όλες οι αποφάσεις αφορούσαν περιπτώσεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης. Το μεγαλύτερο πρόστιμο ύψους €342.221 επιβλήθηκε στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ).
 
Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις αποφάσεις με τις οποίες η Επιτροπή επέβαλε χρηματικό πρόστιμο μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 

 
 

Υποκατηγορίες

Παρέχουμε αποτελεσματικές και έγκαιρες υπηρεσίες
με ρεαλισμό και δημιουργικότητα