Εφέσεις με Αρ. 2/16, Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ν. Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου & Αρ. 7/16, Primetel PLCv. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ν. 1. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και 2. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο με τριμελή σύνθεση κλήθηκε να εξετάσει το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα, ως εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «ΕΠΑ»), για εκδίκαση των αναφερόμενων εφέσεων από την Πλήρη Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου και κατά προτεραιότητα. Σημειώνεται ότι το βασικό θέμα των επίδικων εφέσεων ήταν η  νόμιμη συγκρότηση της ΕΠΑ, μετά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποία κρίθηκε ότι η συμμετοχή του κ. Τσίγκη ως μέλους της ΕΠΑ ενώ ταυτόχρονα διατελούσε και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος συνιστούσε παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. 

Θέσεις των εμπλεκομένων μερών

Ο Γενικός Εισαγγελέας υποστήριξε ότι η απάντηση στο εν λόγω ζήτημα θα επηρεάσει σειρά άλλων υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον της ΕΠΑ, καθώς και προσφυγών εναντίον αποφάσεων της ΕΠΑ που εκκρεμούν ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Περαιτέρω, υπέβαλε ότι οι αναφερόμενες εφέσεις αφορούν θέματα βαρύνουσας σημασίας, ήτοι την παράβαση των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την παράβαση της συνταγματικά καθιερωμένης αρχής της διάκρισης των εξουσιών, λόγω και της συμμετοχής προσώπων που συμμετέχουν ενεργά στον πολιτικό χώρο στη σύνθεση της ΕΠΑ. Ακολούθως, αφού επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα άκρως επείγον και εξαιρετικής σημασίας θέμα, ζήτησε όπως  εξεταστεί από την Πλήρη Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Εν αντιθέσει, ο συνήγορος της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφεξής η «Εφεσίβλητη») υποστήριξε ότι, δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για παραπομπή των εφέσεων σε Πλήρη Ολομέλεια. Ειδικότερα, η Εφεσίβλητη ισχυρίστηκε ότι η ΕΠΑ έχει ήδη συμμορφωθεί με την πρωτόδικη απόφαση, εφόσον ο κ. Τσίγκης, που παράλληλα με τη θέση του ως μέλος της ΕΠΑ, διατηρούσε και τη θέση του μέλους στην Κεντρική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος, παραιτήθηκε από την ΕΠΑ, και η τελευταία προχώρησε σε ανάκληση όλων των αποφάσεών της που είχαν ληφθεί με τη συμμετοχή του εν λόγω προσώπου.

Τέλος, η Primetelως ενδιαφερόμενο μέρος και εφεσείων στην έφεση με αρ. 7/16, υποστήριξε τις θέσεις που είχαν τεθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τη νομολογία, το Εφετείο ενώπιον του οποίου εκκρεμούν οι υπό κρίση εφέσεις είναι και το πλέον αρμόδιο να εξετάσει αίτημα για διεύρυνση της σύνθεσης του ή αίτημα παραπομπής ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας (Βλέπετε σχετικά Γενικός Εισαγγελέας ν. Αρτεμίου & Άλλου (1991) 2 Α.Α.Δ. 150). Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι η εξουσία για διεύρυνση της σύνθεσής του ή και παραπομπή σε πλήρη ολομέλεια, ασκείται σε εξαιρετικές περιστάσεις και ειδικότερα όταν «εγείρονται πολύπλοκα νομικά θέματα μείζονος σημασίας ή και θέματα για την κατάληξη επί των οποίων έχει άμεσο ενδιαφέρον ολόκληρη η κοινωνία των πολιτών ή μεγάλο μέρος της και ειδικά όταν υπάρχει επηρεασμός των δικαιωμάτων της» (Βλέπετε σχετικά Ελευθέριος Μαρκίδης ν. EllinasFinancePublicCompanyLtd, Πολ. Εφ. Αρ. 97/2011, ημερ. 10.09.2014και Παπακόκκινου κ.α. ν. Δήμου Πάφου (Αρ. 1) 1999 1 Α.Α.Δ. 1311).

Όπως χαρακτηριστικά είχε τονιστεί από την πρωτόδικο δικαστή του Διοικητικού Δικαστηρίου «ως ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, ο ρόλος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού θα πρέπει να διαφυλαχθεί και να αφεθεί να εκτελέσει το σοβαρό της έργο ανεπηρέαστη και μακριά από πολιτικά κόμματα και παρεμβάσεις». Το Εφετείο τόνισε ότι τα θέματα που εγείρονται με τις υπό εξέταση εφέσεις σχετίζονται άμεσα με το ρόλο και τη λειτουργία ευρύτερα των Διοικητικών Οργάνων στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, η βαρύτητα και η σοβαρότητά τους είναι τέτοια, που μία μεγάλη μερίδα της κοινωνίας μας άμεσα ενδιαφέρεται για την εξέλιξή τους, ώστε να δικαιολογείται ο συλλογικός προβληματισμός και η κρίση της Πλήρους Ολομέλειας περί αυτών.

Κατάληξη

Καταλήγοντας, το Εφετείο ενέκρινε το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα για παραπομπή των εφέσεων προς εκδίκαση ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου και κατά προτεραιότητα.

 

ΣΧΟΛΙΑ TROJAN ECONOMICS

Αναμφίβολα, το Διοικητικό Δικαστήριο αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη λειτουργία και το ρόλο της ΕΠΑ, εφόσον η τελευταία θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερη από οποιεσδήποτε επιρροές και πολιτικές σκοπιμότητες, ώστε να μπορέσει να φέρει εις πέρας την απαιτητική αποστολή της, ως θεματοφύλακας της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού. Ακολούθως, το γεγονός ότι ο κ. Τσίγκης ήταν μέλος της ΕΠΑ, ενώ ταυτόχρονα ήταν ενεργά αναμεμειγμένος με το πολιτικό γίγνεσθαι ενός πολιτικού κόμματος δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και αμφιβολίες ως προς την ανεξαρτησία και αμεροληψία της ίδιας της ΕΠΑ. Τονίζεται ότι δεν ενδιαφέρει το κατά πόσο το εν λόγω πρόσωπο, όντως συμμετείχε στις διαβουλεύσεις και/ή στη διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΠΑ άμεσα επηρεασμένος από τις θέσεις και απόψεις του πολιτικού κόμματος στο οποίο και ανήκει. Εκείνο που έχει σημασία, είναι το γεγονός ότι ο αντικειμενικός τρίτος, είτε το πρόσωπο που προβαίνει σε μία καταγγελία είτε ο ίδιος ο καταγγελλόμενος εύλογα δε μπορεί να αναμένει ότι η υπόθεσή του θα τύχει αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης. Ως εκ τούτου, το εχέγγυο της αμεροληψίας και ανεξαρτησίας είναι πολύ πιθανό να έχει κλονιστεί, με αποτέλεσμα η συγκρότηση του διοικητικού οργάνου να πάσχει. Καταλήγοντας, σημειώνεται ότι ορθά το Ανώτατο Δικαστήριο απέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο εν λόγω θέμα, ώστε να δικαιολογείται με βάση και τις νομολογιακές επί του θέματος αρχές, η παραπομπή προς εκδίκαση των δύο εφέσεων από την Πλήρη Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Περαιτέρω, στην υπόθεση το Εφετείο κάνει αναφορά στις οιονεί δικαστικές εξουσίες της ΕΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη το εκ του νόμου δικαίωμά της προς επιβολή διοικητικών προστίμων. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να επισημανθεί, ότι το Δικαστήριο ενδεχομένως εσφαλμένα να αποδίδει στα πρόστιμα που δύναται η ΕΠΑ να επιβάλει διοικητικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τη νομολογία,[1] οι κυρώσεις που δύναται η ΕΠΑ να επιβάλλει έχουν ποινικό χαρακτήρα λαμβάνοντας υπόψη, την αποστολή της νομοθεσίας περί της προστασίας του ανταγωνισμού που δεν είναι άλλη, από την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και το ότι σκοπός της επιβολής κυρώσεων είναι αφενός η τιμωρία της παραβαίνουσας επιχείρησης και αφετέρου η αποτροπή της ίδιας της επιχείρησης, ή και άλλων επιχειρήσεων, από το να υιοθετήσουν παρόμοιες αντιανταγωνιστικές πρακτικές στο μέλλον.[1]Decision of the Commission of Human Rights of 27 February 1992, Société Stenuit v. France, A/232-A.

 

Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου

Λουΐζα Κοφινά

 


[1] Decision of the Commission of Human Rights of 27 February 1992, Société Stenuit v. France, A/232-A.


 

Pin It
Παρέχουμε αποτελεσματικές και έγκαιρες υπηρεσίες
με ρεαλισμό και δημιουργικότητα