Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού εξέδωσε κατά τα έτη 2016 και 2017 συνολικά τρεις αποφάσεις στις οποίες διαπίστωσε παραβάσεις του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Αρ. 13(Ι)/2008, όπως ισχύει σήμερα, επιβάλλοντας σε δεκατέσσερις εταιρείες συνολικά πρόστιμα που ανέρχονται σε €51.787.517. Το μεγαλύτερο πρόστιμο ύψους €18.053.608 κλήθηκε να καταβάλει η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Παράλληλα, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμου εξέδωσε μία απόφαση στην οποία διαπίστωσε παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου Αρ. 22(Ι)/99, επιβάλλοντας συνολικό πρόστιμο ύψους €37.000.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις αποφάσεις με τις οποίες η Επιτροπή επέβαλε χρηματικό πρόστιμο μπορείτε να βρείτε στο αρχείο ÃŽÂ‘ποτέλεσμα εικόνας για pdf

 

 

 
 
 
Pin It
Παρέχουμε αποτελεσματικές και έγκαιρες υπηρεσίες
με ρεαλισμό και δημιουργικότητα