Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού εξέδωσε κατά το έτος 2018 συνολικά πέντε αποφάσεις στις οποίες διαπίστωσε παραβάσεις του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Αρ. 13(Ι)/2008, όπως ισχύει σήμερα, επιβάλλοντας σε δεκατρείς εταιρείες συνολικά πρόστιμα που ανέρχονται σε €5.241.254. Το μεγαλύτερο πρόστιμο ύψους €1.557.180 κλήθηκε να καταβάλει ο Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις αποφάσεις με τις οποίες η Επιτροπή επέβαλε χρηματικό πρόστιμο μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Pin It
Παρέχουμε αποτελεσματικές και έγκαιρες υπηρεσίες
με ρεαλισμό και δημιουργικότητα