Άρθρα και Άλλες Δημοσιεύσεις

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») έκανε δεκτές εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από την Trojan Economics στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης σε σχέση με το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί του Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 2013».

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποδέχθηκε την εισήγηση της Trojan Economics για τροποποίηση των άρθρων 20 και 21 αναφορικά με το κριτήριο ουσιαστικού ελέγχου ώστε να γίνεται αναφορά σε «σημαντική παρακώληση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού» και να συνάδει με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αρ. 139/2004. Η Επιτροπή αποδέχθηκε επίσης την εισήγηση για τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 33(2) και 42(4) αναφορικά με το δικαίωμα ακροάσεως ενώπιον της Επιτροπής και συλλογής πληροφοριών έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των επιχειρήσεων να παρέχουν πληροφορίες στην Επιτροπή ή/και να παρουσιάζονται ενώπιόν της. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή αποδέχθηκε την εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 4 και του άρθρου 12(2) του νομοσχεδίου, ώστε τόσο τα κατώτατα όρια κοινοποίησης όσο και τα τέλη κοινοποίησης να τροποποιούνται μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής.

Τα σχόλια και εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από την Trojan Economics  (εδώ). 

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) έκανε δεκτές 2 εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από την Trojan Economics στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης σε σχέση με το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». Συγκεκριμένα, η ΕΠΑ αποδέχθηκε την εισήγηση της Trojan Economics περί τροποποίησης του άρθρου 21 περί της εισαγωγής ειδικής πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή στο πλαίσιο μιας έρευνας σε τομείς της οικονομίας ή τύπους συμφωνιών (sector inquiries) θα δύναται να ενημερώσει τον αρμόδιο Υπουργό σε περίπτωση που προκύψουν στοιχεία σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή. Έκανε επίσης δεκτή την εισήγηση μας αναφορικά με το άρθρο 43 στις περιπτώσεις αγωγής αποζημιώσεων. 

Τα σχόλια και εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από την Trojan Economics  (εδώ). 

 

Το εταιρικό έντυπο (εδώ).

 

Άρθρο του Δρ. Παναγιώτη Αγησιλάου με τίτλο «Νομοθετική ρύθμιση επιτοκίων» δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος της Κυριακής" στις 6/10/2013. 

Το άρθρο βρίσκεται εδώ.

Άρθρο του Δρ. Παναγιώτη Αγησιλάου (Διευθύνων Συνέταιρος στην Trojan Economics) με τίτλο «Μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για τον ανταγωνισμό στην Κύπρο» δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος της Κυριακής" στις 22/9/2013. 

Το άρθρο βρίσκεται εδώ.

 

Υποκατηγορίες

Παρέχουμε αποτελεσματικές και έγκαιρες υπηρεσίες
με ρεαλισμό και δημιουργικότητα