Άρθρα και Άλλες Δημοσιεύσεις

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού εξέδωσε κατά τα έτη 2016 και 2017 συνολικά τρεις αποφάσεις στις οποίες διαπίστωσε παραβάσεις του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Αρ. 13(Ι)/2008, όπως ισχύει σήμερα, επιβάλλοντας σε δεκατέσσερις εταιρείες συνολικά πρόστιμα που ανέρχονται σε €51.787.517. Το μεγαλύτερο πρόστιμο ύψους €18.053.608 κλήθηκε να καταβάλει η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

 

Έντυπο που ετοιμάστηκε από την Trojan Economics με ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα μεγάλα δεδομένα και το Δίκαιο του Ανταγωνισμού.

Δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό Accountancy του ΣΕΛΚ με τίτλο "Big Data: Implications for Competition Law"

 

Υποκατηγορίες

Παρέχουμε αποτελεσματικές και έγκαιρες υπηρεσίες
με ρεαλισμό και δημιουργικότητα