Υπηρεσίες που παρέχονται:

  • Εκτίμηση και αξιολόγηση του ύψους της ζημίας από παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού ή και γενικότερα από εμπορικές διαφορές
  • Ανάλυση της σχέση μεταξύ της παράβασης και της απαίτησης για αποζημίωση
  • Ετοιμασία έκθεσης εμπειρογνώμονα και κατάθεση μαρτυρίας ενώπιον Δικαστηρίων
  • Αρωγή σε διαπραγματεύσεις για διακανονισμό οικονομικών διαφορών ή σε επιδιαιτησίες