Υπηρεσίες που παρέχονται:

  • Παροχή υποστήριξης σε έρευνες αγοράς που επικεντρώνονται στην ανάλυση των συνθηκών του ανταγωνισμού και της συμπεριφοράς των καταναλωτών (π.χ. εκτίμηση καμπύλης ζήτησης και της ελαστικότητας της ζήτησης, σύγκριση τιμών, υπολογισμός μεριδίων αγοράς, αξιολόγηση βαθμού εναλλαγής παρόχου)
  • Ανάλυση δεδομένων από έρευνες αγοράς και εξαγωγή συμπερασμάτων από την άποψη του ανταγωνισμού
  • Σχεδιασμός και συμπλήρωση ερωτηματολογίων που αφορούν την αξιολόγηση της επίδρασης διάφορων μορφών πολιτικής ή νομοθεσιών στον ανταγωνισμό (competition impact assessment)