Υπηρεσίες που παρέχονται:

 • Αξιολόγηση ισχυρισμών για καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης
 • Καθορισμός σχετικής αγοράς
 • Ανάλυση δομής αγοράς και κατανόηση τρόπου λειτουργίας του ανταγωνισμού
 • Αξιολόγηση συμπεριφοράς επιχείρησης (π.χ. υπερβολικές τιμές, επιθετική τιμολόγηση, άρνηση πρόσβασης, διακριτική τιμολόγηση, συμπίεση περιθωρίου κέρδους, συνδεδεμένες πωλήσεις, εκπτώσεις πίστης, κάθετοι περιορισμοί)
 • Εντοπισμός και αξιολόγηση εναλλακτικών θεωριών ανταγωνιστικής ζημίας
 • Ποσοτικοποίηση ανταγωνιστικής ζημίας
 • Αξιολόγηση κερδοφορίας
 • Διερεύνηση αντικειμενικής αιτιολόγησης
 • Πρόσβαση σε φάκελο υπόθεσης και σε αίθουσα δεδομένων
 • Ετοιμασία ανεξάρτητης έκθεσης εμπειρογνώμονα
 • Υπολογισμός ζημίας σε αγωγές αποζημίωσης που βασίζονται σε καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης