Υπηρεσίες που παρέχονται:

 • Αξιολόγηση συμβατότητας με βάση την αρχή του ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία της αγοράς
 • Υποστήριξη στην κοινοποίηση σχεδίων κρατικών ενισχύσεων για διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων
 • Ανάλυση κρατικών ενισχύσεων σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος
 • Εκτίμηση των επιδράσεων στον ανταγωνισμό
 • Χρηματοοικονομική αξιολόγηση ενισχύσεων
 • Εκτίμηση κινδύνου στρέβλωσης του ανταγωνισμού
 • Αιτιολόγηση χορήγησης κρατικής ενίσχυσης (π.χ. διόρθωση αποτυχίας αγοράς)
 • Σχεδιασμός αντισταθμιστικών μέτρων
 • Εκτίμηση ποσού ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης
 • Εξέταση ζητημάτων κρατικής ενίσχυσης από αλλαγή νομικού καθεστώτος κρατικών επιχειρήσεων / κυβερνητικών τμημάτων
 • Εκ των υστέρων αξιολόγηση μέτρων ενίσχυσης
 • Ετοιμασία ανεξάρτητης έκθεσης εμπειρογνώμονα