Άλλες υπηρεσίες:

  • Έρευνες σε συγκεκριμένους κλάδους / τομείς της οικονομίας
  • Σχεδιασμός τιμολόγησης / εκπτωτικής πολιτικής 
  • Σχεδιασμός διαγωνιστικών διαδικασιών
  • Ζητήματα στρατηγικής εισόδου στην αγορά / επέκτασης σε νέες αγορές
  • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και πρόσφατων νομολογιακών εξελίξεων