Άλλες υπηρεσίες:

  • Έρευνες σε συγκεκριμένους κλάδους / τομείς της οικονομίας
  • Σχεδιασμός τιμολόγησης / εκπτωτικής πολιτικής 
  • Σχεδιασμός διαγωνιστικών διαδικασιών
  • Ζητήματα στρατηγικής εισόδου στην αγορά / επέκτασης σε νέες αγορές
  • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και πρόσφατων νομολογιακών εξελίξεων
  • Σχέση προστασίας προσωπικών δεδομένων και μεγάλων δεδομένων στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
  • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού λειτουργού συμμόρφωσης (compliance officer)