Υπηρεσίες που παρέχονται:

  • Σχεδιασμός και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων συμμόρφωσης για επιχειρήσεις και συνδέσμους επιχειρήσεων
  • Ετοιμασία εγχειριδίων συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού
  • Ετοιμασία εγχειριδίων αντιμετώπισης επιτόπιων ερευνών
  • Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού και με τις εσωτερικές διαδικασίες συμμόρφωσης
  • Διοργάνωση σεμιναρίων για την εκπαίδευση των στελεχών επιχειρήσεων, επαγγελματικών συνδέσμων και δικηγορικών γραφείων, σε σχέση με το δίκαιο του ανταγωνισμού, τις κρατικές ενισχύσεις και την ρυθμιστική πολιτική

 

Σχετικά έγγραφα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε σχέση με τα Προγράμματα Συμμόρφωσης  Î‘ποτέλεσμα εικόνας για pdf