Υπηρεσίες που παρέχονται:

  • Σχεδιασμός και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων συμμόρφωσης για επιχειρήσεις και συνδέσμους επιχειρήσεων
  • Ετοιμασία εγχειριδίων συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού
  • Ετοιμασία εγχειριδίων αντιμετώπισης επιτόπιων ερευνών
  • Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού και με τις εσωτερικές διαδικασίες συμμόρφωσης
  • Διοργάνωση σεμιναρίων για την εκπαίδευση των στελεχών επιχειρήσεων, επαγγελματικών συνδέσμων και δικηγορικών γραφείων, σε σχέση με το δίκαιο του ανταγωνισμού, τις κρατικές ενισχύσεις και την ρυθμιστική πολιτική