Υπηρεσίες που παρέχονται:

  • Αξιολόγηση ρύθμισης τιμών ή άλλων παραμέτρων
  • Εκτίμηση της οικονομικής αποδοτικότητας και αξιολόγηση της κερδοφορίας ρυθμισμένων επιχειρήσεων
  • Ετοιμασία ανεξάρτητης έκθεσης εμπειρογνώμονα σε δημόσιες διαβουλεύσεις ή και σε υποθέσεις ενώπιον των ρυθμιστικών αρχών
  • Υποβοήθηση προσφυγών εναντίον ρυθμιστικών αποφάσεων
  • Συμβουλές στον καθορισμό τιμών πρόσβασης
  • Αξιολόγηση της επίδρασης στον ανταγωνισμό από αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο
  • Επισκόπηση και κριτική αξιολόγηση της νομολογίας που αφορά συγκεκριμένους τύπους παραβάσεων του δικαίου του ανταγωνισμού σε ρυθμισμένες αγορές
  • Κατανόηση των προβλέψεων της σύγχρονης οικονομικής βιβλιογραφίας σε ρυθμιστικά θέματα