Υπηρεσίες που παρέχονται:

  • Αξιολόγηση ύπαρξης αντιανταγωνιστικής σύμπραξης ή εναρμονισμένης πρακτικής
  • Ανάλυση πιθανής αντιανταγωνιστικής οριζόντιας / κάθετης σύμπραξης ή εναρμονισμένης πρακτικής
  • Έλεγχος συμβατότητας με τις απαιτήσεις των κανόνων του ανταγωνισμού
  • Καθορισμός σχετικής αγοράς και ανάλυση δομής αγοράς
  • Εκτίμηση οφέλους και ζημίας από την αντιανταγωνιστική σύμπραξη ή εναρμονισμένη πρακτική
  • Αξιολόγηση διορθωτικών μέτρων (π.χ. δεσμεύσεων)
  • Πρόσβαση σε φάκελο υπόθεσης και σε αίθουσα δεδομένων
  • Ετοιμασία ανεξάρτητης έκθεσης εμπειρογνώμονα
  • Αίτηση για ένταξη σε πρόγραμμα επιείκειας
  • Υπολογισμός ζημίας σε αγωγές αποζημίωσης που βασίζονται σε αντιανταγωνιστικές συμπράξεις ή εναρμονισμένες πρακτικές